Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Ph.d.-stipendiat i sprog- og læseudvikling

KU - HUM - Det Informationsvidenskabelige Akademi

Storkøbenhavn
Oprettet:
17-12-2018
Udløber:
17-01-2019

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, opslår en treårig stilling som ph.d.-stipendiat i sprog- og læseudvikling til besættelse fra 1. april 2019 eller så hurtigt som muligt derefter.

Ansøgningsfrist: 17. januar 2019 CET 23:59

Det videnskabelige miljø
Stipendiaten vil indgå i det kollektive projekt ”The making of strong readers: the role of syntactic proficiency in text comprehension” finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond. God læseforsta°else er afgørende for deltagelse i samfundet og udbyttet af uddannelse. Det er velkendt at gode afkodningsfærdigheder og ordforståelse er en forudsætning for at kunne læse og forstå tekster. Men når man læser, skal man også uddrage information fra den måde sætninger er bygget op på. Projektets overordnede formål er at undersøge individuelle forskelle i grundskolebørns evne udnytte sådan syntaktisk information, når de læser. Nyere forskningsresultater tyder allerede på, at evnen til at forstå sætninger er forbundet med læseforståelse, selv for elever der taler majoritetsproget.

Projektet skal gennem en række kvantitative undersøgelser afdække, 1) hvordan syntaktiske færdigheder udvikler sig op gennem grundskolen, 2) hvad det er ved sætningsforståelse, der volder udfordringer (fx syntaktisk viden eller hukommelse), og 3) om man med fordel kan understøtte svage elevers sætningsforståelse med målrettet undervisning.

Ph.d.-stipendiaten indgår i et tæt samarbejde med forskergruppen, hvis kerne består af Mads Poulsen og Rikke Vang Christensen. Projektet gennemføres i samarbejde med Københavns Professionshøjskole og et netværk af internationale forskere i Norge og England.

Arbejdsindhold
Ph.d.-stipendiaten skal i samarbejde med forskergruppen varetage empiriske undersøgelser af udviklingen af grundskoleelevers læse- og syntaksfærdigheder. Arbejdet indebærer i tæt samarbejde med forskergruppen at designe undersøgelser, udvikle test, indsamle data på skoler, samt at afrapportere i artikler. Derudover udformer og gennemfører stipendiaten selv et delprojekt inden for rammerne af det kollektive projekts overordnede formål. Afrapporteringen af projekterne danner grundlag for stipendiatens afhandling.

Ph.d.-forløbet omfatter et forskningsophold ved et samarbejdende internationalt universitet.

Det anbefales, at ansøgere kontakter forskningsleder Mads Poulsen for at høre nærmere, inden ansøgningen skrives.

Generelt
I bedømmelsen af ansøgers kvalifikationer til stipendierne indgår ansøgers uddannelse og faglige forudsætninger, som eksamenskvotient, specialekarakter, publicerede arbejder og/eller andre akademiske aktiviteter i henhold til curriculum vitæ herunder længden af studietiden, særligt på kandidatdelen.

Adgangskrav
Forudsætningen for at søge om et stipendium er, at ansøger har en toårig kandidatgrad (120 ECTS) eller tilsvarende. Ansøger skal på ansøgningstidspunktet have afleveret sit speciale, så mindst en forhåndsgodkendelse af specialet kan vedlægges ansøgningen.

Ansøgere med en ikke-dansk kandidatgrad vil få deres grad vurderet af Uddannelses- og Forskningsministeriet for at fastlægge, om ansøgerens uddannelse svarer til en dansk kandidatgrad. Læs mere på ufm.dk

Ansøgere skal herudover kunne læse dansk samt kunne tale og skrive akademisk engelsk. Ph.d.- administrationen kan anmode ansøgere om at dokumentere deres dansk- og engelskfærdigheder pa° ethvert tidspunkt i rekrutteringsprocessen, hvis det skønnes nødvendigt.

Derudover lægges vægt på:
• En kandidatgrad med godt resultat inden for audiologopædi, psykologi, lingvistik eller tilsvarende.
• Erfaring inden for læseforskning og/eller forskning i børns sproglige udvikling med særligt henblik på individuelle forskelle.
• Sprogvidenskabelige kvalifikationer.
• Statistiske kvalifikationer.
• Praksiserfaring inden for børns læsning og/eller børnelogopædi.
• Erfaring med formidling af fagligt stof, enten bredt eller videnskabeligt (skriftlige publikationer, mundtlige konferencepræsentationer).

Yderligere information om projektet kan fås hos Mads Poulsen, e-mail: m.poulsen@hum.ku.dk, telefon: 3532 9131.

Bemærk venligst, at det som udgangspunkt er en forudsætning for ansættelse, at ansøger ikke i forvejen har en ph.d.-grad.

Krav til ansøgningen

Følgebrev (motiveret ansøgning)
Ansøgningen skal indeholde et følgebrev som gør rede for ansøgerens faglige motivation for at ansøge og som beskriver, hvordan ansøgerens erfaringer og kompetencer matcher opgavernes indhold og opslagets kvalifikationskrav. Følgebrevet må maksimalt fylde tre sider.

CV
CV inklusive kontaktoplysninger på to akademiske referencepersoner.

Eksamensdokumentation
Ansøger skal uploade følgende eksamensdokumentation på ansøgningen:

• En kopi af bevis for kandidateksamen eller anden tilsvarende eksamen (såfremt bevis for kandidateksamen endnu ikke foreligger, skal der uploades en forhåndsgodkendelse af specialet)
• En kopi af kandidat karakterudskrift
• En kopi af bachelorbevis
• En kopi af bachelor karakterudskrift
I tilfælde af, at du har en grad fra et udenlandsk universitet, der ikke er et engelsk- eller skandinavisksproget universitet, skal dit kandidatbevis og/eller dine eksamensudskrifter oversættes til et af følgende sprog: engelsk, fransk, spansk, tysk, dansk, norsk eller svensk.
Oversættelse skal udføres eller godkendes af:
• En dansk statsautoriseret oversætter eller tolk
• Ambassade eller konsulat i det land, hvor originaldokumentet blev udstedt eller hvor oversættelsen blev lavet
• En dansk ambassade/konsulat

Derudover skal der vedlægges en officiel beskrivelse af den pågældende karakterskala (evt. diploma supplement).
Kinesiske ansøgere bedes vedlægge et CADGEEC (The China Academic Degrees and Graduate Education Evaluation Committee) certifikat. Læs mere om CADGEEC.

Du kan læse om vores adgangskrav og krav til ansøgning på vores hjemmeside

Øvrige bilag
Tilsagn, fx om adgang til særlige arkiver, studieophold ved et udenlandsk universitet og lignende, som vurderes relevant, kan vedlægges ansøgningen.

Anbefalinger og publikationer
Anbefalinger, publikationer, specialer og lignende må IKKE uploades eller fremsendes.

Ansættelsesprocedure
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får herefter besked om hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter institutlederen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgere i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Der henvises endvidere til ansættelsesbekendtgørelsen nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter;

Ansøgere informeres løbende om processen pr. mail.

Udvalgte ansøgere vil herefter blive inviteret til en samtale. Vi forventer at afholde samtalerne inden sommerferieperioden starter.

Indskrivning
Det er en forudsætning for ansættelsen, at de udvalgte kandidater indskrives ved Det Humanistiske Fakultets ph.d.-skole ved Københavns Universitet.
Som indskrevet ph.d.-studerende vil man modtage vejledning i et omfang på ca. 180 timer fordelt over seks semestre. Endvidere skal man deltage i kurser i et omfang af ca. 30 ECTS. Ph.d.-uddannelsen afsluttes med en ph.d.-afhandling og et offentligt forsvar. Du kan læse mere om ph.d.-uddannelsens opbygning via dette link: (http://phd.hum.ku.dk/blivph.d./nyphd/)

Læs mere om Ph.d.-skolen her.

Ansættelsesforhold
Ansættelse som ph.d.-stipendiat sker i henhold til overenskomstaftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Ansættelsen indebærer i følge overenskomsten, at ph.d.-stipendiater har pligt til - uden yderligere løn - at udføre pålagte arbejdsopgaver i et omfang, der ved ansættelse i 3 år svarer til i alt 840 arbejdstimer. Arbejdsforpligtelsens arbejdsopgaver kan bestå i ”formidling, forskning, undervisning, biblioteksarbejde eller andre faglige opgaver.

For yderligere oplysninger om ansættelsesvilkår henvises der til overenskomstaftalen.

Kontakt
Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ph.d.-administrationen ved HR Søndre City på denne e-mail: phd@hrsc.ku.dk.
Alle interesserede opfordres til at søge, uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøgninger skal være administrationen i hænde senest 17. januar 2019 CET 23:59 via det elektroniske ansøgningssystem.

Du kan ændre i din indsendte ansøgning helt frem til ansøgningsfristen udløber. Der kan ikke indsendes bilag eller rettes/ændres i ansøgningen efter denne frist.Praktisk information
Oprettet:
17-12-2018
Udløber:
17-01-2019
Kviknummer:
LJA-68912578
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Forskning og udvikling
Beliggenhed