Erfaren medarbejder til Socialstyrelsens praksiskonsulentkorps på dagtilbudsområdet

Socialstyrelsen

Fyn
16-05-2019
Expires
03-06-2019

Er du fagligt stærk, og har du erfaring med at arbejde systematisk med at styrke trivsel, udvikling, læring og dannelse hos børn i udsatte positioner? Vil du være med til at understøtte kommunernes arbejde med at skabe dagtilbud af høj kvalitet? I Socialstyrelsen søger vi en ny kollega til Team Dagtilbud i Center for Børn, Unge og Familier.

Vi tilbyder
En spændende stilling som praksiskonsulent, hvor du, sammen med dygtige kolleger, gennemfører rådgivningsforløb i kommuner og dagtilbud med det formål at understøtte pædagogisk personale, ledere og forvaltningsmedarbejdere i at udvikle dagtilbud af høj kvalitet, der fremmer trivsel, læring, udvikling og dannelse hos børn i udsatte positioner.

Socialstyrelsens praksiskonsulentkorps består af ca. 10 praksiskonsulenter, der rådgiver kommuner og dagtilbud om kvalitetsudvikling og om tidlige og forebyggende indsatser i dagtilbudsregi. Rådgivningsindsatserne skal bidrage til at styrke den pædagogiske kvalitet i danske dagtilbud, og bl.a. understøtte kommunale forvaltninger og dagtilbud, der har til opgave at etablere obligatoriske læringstilbud for 1-årige børn i udsatte boligområder samt understøtte dagtilbud der som led i ”1000-dages programmet” modtager puljemidler til at varetage støtte og vejledning i hjem hos sårbare familier.

Som praksiskonsulent arbejder du praksisnært og helhedsorienteret ud fra et bredt repertoire af pædagogfaglige og konsulentfaglige metoder og redskaber, og du begår dig sikkert i hele spændet fra ”blå stue” til forvaltningens mødelokaler.
Du vil som praksiskonsulent blive en del af et team med meget engagerede kolleger, som prioriterer både de faglige ambitioner og det kollegiale samvær højt.

Dine arbejdsopgaver
Praksiskonsulenternes kerneopgave er målrettede rådgivningsforløb i kommuner og dagtilbud i hele landet, hvilket bl.a. indebærer:

  • At forberede og planlægge længerevarende rådgivningsforløb med involvering af pædagogisk personale, pædagogisk ledelse og forvaltning.
  • At facilitere processer, der skaber refleksion og ny pædagogisk praksis, fx via aktionslæring, deltagende metoder og samskabelse.
  • At understøtte kommuner og dagtilbud i systematisk tilrettelæggelse af trygge, stimulerende læringsmiljøer, som bygger på det fælles pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan.
  • At rådgive om virkningsfulde og anerkendte pædagogiske metoder og redskaber samt understøtte implementering heraf.
  • At vejlede arbejdet med at fremme en evalueringskultur på dagtilbuds- og forvaltningsniveau, herunder meningsfuld anvendelse af data til praksisudvikling.
Du vil i mindre omfang også varetage interne opgaver som fx:
  • Udvikling, koordinering og gennemførelse af udviklings- og vidensformidlingsaktiviteter, fx konferencer, workshops og seminarer.
  • Planlægning og tilrettelæggelse af samarbejde med eksterne leverandører om fx udviklingsprojekter og evalueringer.
  • Udarbejdelse af notater, indstillinger og andre skriftlige materialer.
  • Samarbejde med og betjening af departementet i Børne- og Socialministeriet.
Din profil
Det er afgørende, at du har stor viden og erfaring inden for dagtilbudsområdet og området for udsatte børn og gerne med aktuel ledelses- og/eller konsulenterfaring på forvaltningsniveau. Du har solid erfaring med at planlægge og gennemføre forandringsprocesser og understøtte forandringer i pædagogisk praksis, og du er vant til at vejlede fagprofessionelle. Du har et højt refleksionsniveau, er optaget af dialog og synergi i dine samarbejder, og du er vant til at træffe bevidste og begrundede metodevalg i dine opgaveløsninger. Du har formentlig en videreuddannelse i ledelse eller konsulentarbejde.

Du formår at tænke realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan ind som en integreret del af dine opgaveløsninger, og som statslig konsulent arbejder du sikkert og loyalt inden for den eksisterende lovgivning og de politiske aftaler for området.

Som praksiskonsulent skal du forvente en varieret og alsidig arbejdsdag, hvor vi tilbyder og forventer stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdstiden samt meget rejseaktivitet rundt i hele landet. Socialstyrelsen har kontor i Odense, hvor du møder ind, når du ikke er på opgaver i landets kommuner.

Om Center for Børn, Unge og Familier
Center for Børn, Unge og Familier har ansvar for det samlede udsatte børn- og ungeområde samt dagtilbudsområdet. Centret beskæftiger sig bl.a. med sagsbehandling og faglig ledelse på området, forebyggelse af overgreb mod børn, tidlig indsats, kvalitet i dagtilbud, udvikling og kvalificering af tilbudsviften og ungeproblematikker såsom kriminalitet, bandegrupperinger, misbrug og hjemløshed. Vi tilbyder kommunerne konkrete rådgivningsindsatser og gennemfører en lang række projekter på feltet med en ambition om at understøtte og kvalificere kommunernes arbejde med praksis- og forskningsbaseret viden samt veldokumenterede metoder og redskaber. Centrets omkring 80 medarbejdere er fordelt på i alt seks teams, der som udgangspunkt varetager forskellige ansvarsområder, men som også arbejder på tværs.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse den 12. august 2019. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante organisation.

Såfremt du tilbydes stillingen, vil du blive bedt om at fremsende en børneattest til brug for vurdering af, om du kan ansættes i stillingen.

Stillingens ansættelsesområde er Børne- og Socialministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er Socialstyrelsen i Odense, Edisonsvej 1, 5000 Odense C.

Ansøgningsfrist og afholdelse af samtaler
Du sender din ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamenspapirer) elektronisk via stillingsopslaget på vores hjemmeside www.socialstyrelsen.dk.
Der er ansøgningsfrist den 3. juni 2019. Vi forventer at afholde 1. og 2. runde samtaler henholdsvis den 11. og 13. juni 2019. Der anvendes case-opgave i forbindelse med begge samtalerunder.

Vil du vide mere?
Du kan få flere oplysninger om stillingen ved at kontakte leder Sigrid Ingeborg Knap på siik@socialstyrelsen.dk eller telefon 41 74 00 20. Du kan læse mere om Socialstyrelsen og Center for Børn, unge og Familier på www.socialstyrelsen.dk.

Praktisk information

Socialstyrelsen

 
Edisonsvej 18, 1.
Telefon 41740020
Beliggenhed