Genopslag - Energistyrelsens varmekontor søger ingeniør eller lign. med fjernvarmeerfaring og interesse for energipolitik

Energistyrelsen

Storkøbenhavn
14-05-2019
Expires
07-06-2019

Er du ingeniør, naturfaglig eller energiplanlægger med interesse for fjernvarme og den grønne omstilling? Vil du være med til at skabe rammerne for morgendagens fjernvarmesektor? Motiveres du ligesom os af at omsætte teknisk viden til forståelig kommunikation, af faglig udvikling og godt kollegaskab? Så er det måske dig, vi har brug for til at udvikle fremtidens regulering af fjernvarmesektoren.

Om jobbet
Som medarbejder i Energistyrelsens varmekontor vil du møde en spændende, varieret og travl hverdag med engagerede og sociale kollegaer, samarbejde på tværs af fagligheder og en uformel omgangstone i et fleksibelt arbejdsmiljø.

Fjernvarmesektoren er i rivende udvikling og står, bl.a. som følge af energiaftalen fra 2018 over for markant forandrede rammevilkår. Samtidig skal sektoren bidrage markant til den grønne omstilling, og fjernvarmesystemet bliver en hjørnesten i fremtidens integrerede energisystem. Derfor er vi i varmekontoret er i fuld gang med analyser, implementering af ny lovgivning og iværksættelse af en række støtteordninger, der skal understøtte forandringerne. Bl.a. ophørte hovedparten af støtten til decentrale kraftvarmeværker kendt som grundbeløbsstøtten med udgangen af 2018. Støtten har de seneste år udgjort en stadig større del af mange kraftvarmeværkers indtægtsgrundlag, og støttens ophør har derfor skabt øget behov for at understøtte sektorens overgang til de nye rammevilkår.

Over de kommende år skal der gennemføres en række analytiske, politiske, regnetekniske og administrative udviklings- og driftsopgaver på vejen frem mod fremtidens grønne og effektive fjernvarmeforsyning. Det søger vi en teknisk anlagt kollega – helst med erfaring fra branchen – til at være med til at løfte. Du skal have interesse for energipolitik og for at udvikle fremtidens varmesektor og bidrage til arbejdet i et tværfagligt kontor under stor politisk bevågenhed.

Om dig
Som tekniker i varmekontoret kan du lidt af hvert. Først og fremmest er du en del af vores tekniske reality-tjek. Du forstår – eller kan hurtigt lære – hvordan et kraftvarmeanlæg, en varmepumpe og et distributionsnet fungerer, og du kan formidle din tekniske viden til andre faggrupper. Du kommer til at arbejde sammen med kontorets øvrige ingeniører og energiplanlæggere samt økonomer og jurister. Både når det gælder udformning af nye regler og behandling af ansøgninger, er den tekniske forståelse central for at løse opgaverne, og den forståelse bidrager du med. Samtidig administrerer vi i kontoret en række puljer og støtteordninger, som du vil blive en del af administrationen og videreudviklingen af.

Vi forventer, at du er ingeniør, naturfaglig kandidat eller teknisk anlagt energiplanlægger, og det er en fordel, hvis du har erfaring fra fjernvarmesektoren – enten fra en rådgivende ingeniørvirksomhed, et forsyningsselskab eller lign.
Vi forventer derudover, at du:
har teknisk indsigt i energisystemer og viden om energiteknologier på varmeområdet
er selvstændig, kreativ og har en opsøgende tilgang til arbejdet
er udviklings-, løsnings- og samarbejdsorienteret og motiveres af tværfagligt samarbejde
har gode formidlingsevner både i skrift og i tale og er rutineret bruger af Office-pakken
er læringsorienteret – både i forhold til din egen udvikling og videndeling med kollegaer
arbejder metodisk og grundigt og kan se det motiverende i at arbejde med og optimere på driftsopgaver og processer.

Derudover forventer vi, at du besidder flere af følgende kompetencer men ikke nødvendigvis dem alle:

Analytisk stærk og kan planlægge mindre analysearbejder med henblik på at indsamle og generere ny viden til brug for udvikling og implementering af politik
Kendskab til energiafgifter, fastlæggelse af tariffer eller viden om administrationen af CO2-kvoter
Udvidet brugerniveau i Excel, hvor du kan håndtere store datamængder og beregninger. Kendskab til systemmodelleringsværktøjer er også en fordel men ikke et krav
Har procesforståelse og erfaring med betjening af politiske organisationer.

Om os
Varmekontoret er en del af Energistyrelsens Center for Forsyning, som ligger i vores helt nye hus i København tæt på Hovedbanegården. Kontoret består af i alt 21 medarbejdere og en kontorchef, som arbejder med regulering og udvikling af fjernvarmesektoren. Kontoret er opdelt i tre teams med hver sin teamleder, som står for den daglige fordeling af opgaver, faglige koordinering osv. Vi er kendetegnet ved høj faglighed og engagement, højt til loftet og godt kollegaskab og et uformelt og socialt arbejdsmiljø. Det kan man bl.a. opleve på den årlige studietur og løbende sociale arrangementer.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Der er cirka 500 årsværk beskæftiget i Energistyrelsen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den gældende overenskomst for akademikere med rådighedsforpligtelse i staten. Afhængig af din erfaring vil du blive ansat som konsulent eller fuldmægtig. Ansættelsesområdet er Energi- Forsynings og Klimaministeriet med tilhørende institutioner.

Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Mercan-Ellen Nielsen på telefon 25 39 26 51 eller til specialkonsulent Søren Lyng Ebbehøj på telefon 33 92 38 58.

Energistyrelsen ønsker at fremme ligestilling og alle kvalificerede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgning
Du søger via www.ens.dk/job. Benyt knappen "Søg stillingen" i forbindelse med stillingsopslaget. Din motiverede ansøgning med CV, eksamensbevis og eventuelle øvrige bilag skal være indtastet senest den 7. juni 2019 kl. 12 middag. Samtaler forventes afholdt i uge 24 og 25 for at muliggøre tiltrædelse den 1. august 2019.

Praktisk information

Energistyrelsen

 
Amaliegade 44
Telefon 25392651
Beliggenhed