Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Ekstern lektor til bærende konstruktioner, statik og materiale på KADK

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Storkøbenhavn
03-05-2019
Expires
19-05-2019

Ekstern lektor til bærende konstruktioner, statik og materiale på KADK

Ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) opslås en 3-årig deltidsstilling som ekstern lektor til bærende konstruktioner, statik og materialer.

Den ledige stilling er tilknyttet Institut for Bygning Kunst og Teknologi og ønskes besat pr. 1. september 2019 eller snarest muligt herefter.

Institut for Bygningskunst og Teknologi
Institut for Bygningskunst og Teknologi forener bygningskunst med undersøgelser af digitale teknologiers betydning i udvikling og anvendelse af materialer, bygningskonstruktioners udformning og egenskaber samt bygningers fremstillingsvilkår. Instituttet har fokus på, hvordan teknologier i kritisk samspil med arkitekturen kan berige samfundet og takle globale udfordringer – dette både i dansk og international sammenhæng. Der arbejdes med materialestudier, bygningsfysik og tektonisk innovation. Instituttets forskning og kunstneriske udviklingsarbejde foregår ofte i tætte tværfaglige samarbejder med relevante institutioner og virksomheder over hele verden. Instituttets undervisning er organiseret i 1 bachelorprogram og 3 kandidatprogrammer, som sammen danner ramme om en række faglige udviklingsmiljøer inden for arkitektur og teknologi. Derudover bidrager instituttet til KADK’s tværgående undervisning.
Læs mere om instituttet, programmer, forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed mv. på www.kadk.dk.

Om stillingen
Stillingen som ekstern lektor vil bestå af forelæsninger og selvstændig undervisning indenfor bærende konstruktioner af træ, tegl, stål, beton og glas, på bachelor- og kandidatniveau.

Du vil desuden få til opgave at:
• tilrettelægge og rette opgaver – både i den løbende undervisning og i forbindelse med eksaminer
• eksaminere ved eksaminer og andre prøver
• deltage i kritikker
• vejlede de studerende

Varetagelse af andre opgaver kan forekomme i begrænset omfang, ligesom der efter nærmere aftale kan blive tale om deltagelse i lærermøder og studierejser.

Kvalifikationskrav
Du har en relevant ingeniøruddannelse på minimum kandidatniveau, samt erfaringer fra praksis.

Derudover forventer vi, at du:
• har undervisningserfaring på både bachelor- og kandidatniveau indenfor stillingens fagområde
• har erfaring med planlægning af undervisningsforløb
• har stor erfaring med projektering af bærende konstruktioner af træ, tegl, stål, beton og glas
• særlig interesse og erfaring med udvikling og projektering af utraditionelle projekter i grænselandet mellem bærende konstruktioner og kunst.

Særlig kvalificeret indsats og nyudvikling inden for det undervisningsmæssige område vil blive vægtet i den samlede vurdering ved stillingens besættelse, ligesom det vil blive vægtet positivt, hvis du har erfaring med eksaminationer og har gennemført pædagogikum eller på anden vis har styrket dine pædagogiske færdigheder.

Det vægter ligeledes positivt, hvis du har erfaring med undervisning i bærende konstruktioner, statik og materialer på bachelor og kandidatniveau.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et kreativt, engageret, udviklende og visionært uddannelses- og forskningsmiljø. Vi lægger vægt på et godt kollegialt samarbejde med rum til gensidig inspiration og sparring.

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende aftale om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Uddannelsesministeriet indgået mellem Finansministeriet og AC.

Ansættelsen sker desuden i henhold til gældende stillingstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding – BEK nr. 92 af 24/08/2015.

Stillingen er en deltidsstilling, hvor du som minimum er garanteret 100 timer pr. studieår. Timetallet vil udgøre min. 150 timer i studieåret 2019/2020. Timetallet for studieårene 2020/2021 og 2021/2022 kendes endnu ikke, men kan maksimalt udgøre 500 timer årligt og aftales inden studieårenes opstart. Studieåret løber fra den 1. september til den 30. juni i det efterfølgende år. Forberedelse i august måned må påregnes.

Stillingen er tidsbegrænset og udløber uden yderligere varsel efter 3 år.

Ansøgningen
Du bedes fremsende motiveret ansøgning, opdateret CV, uddannelsesdiplomer og dokumentation for opfyldelse af de kvalifikationskrav som er listet ovenfor. Du bør vedlægge materiale, der kan belyse dine undervisningsmæssige kvalifikationer.

Ansøgning med tilhørende bilag skal sendes elektronisk via knappen ”Søg stillingen” nedenfor, så den er KADK i hænde senest søndag den 19. maj 2019.

Ansøgninger og ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristens udløb medtages ikke i bedømmelsen.

Vi gør opmærksom på, at stillingen opslås og besættes i henhold til Kulturministeriets ”Bekendtgørelse 452 af 12. april 2019 om ansættelse af kunstnerisk og videnskabeligt personale ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område ”.

Ansættelse som ekstern lektor vil derfor ske efter konkret bedømmelse i et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget vil foretage deres bedømmelse på baggrund af de i stillingsopslaget listede kvalifikationskrav og det samlede ansøgningsmateriale. Du bedes derfor i ansøgning inkl. bilag dokumentere, at du opfylder de i stillingsopslaget beskrevne kvalifikationskrav.

Bedømmelsesudvalg:
Professor Olga Popovic Larsen
Professor Anne Beim

Såfremt du søger stillingen på baggrund af samlede realkompetencer, gør vi opmærksom på, at det vil være det sagkyndige bedømmelsesudvalg, som afgør, hvorvidt dine realkompetencer rækker til kandidatniveau efter gældende retningslinjer på KADK.

Yderligere oplysninger
Oplysninger om kvalifikationskrav, ansøgningsprocessen og e-rekrutteringssystemet kan fås ved henvendelse til Ellen Kruse Jacobsen, e-mail: ekj@kadk.dk tlf.: 4170 1539.
Oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Natalie Mossin , e-mail nmos@kadk.dk, tlf. 4170 1934.
Generelle oplysninger om KADK og Institut for Bygningskunst og Teknologi kan findes på www.kadk.dk

Alle interesserede opfordres til at søge uanset alder, køn, nationalitet, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Beliggenhed