Ledende Overlæge til Kirurgisk Område, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

02-05-2019
Expires
25-05-2019

Ledende Overlæge til Kirurgisk Område, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk 

I Det Grønlandske Sundhedsvæsen arbejder vi for at tilbyde effektive sundhedsydelser af høj kvalitet til alle borgere og patienter i hele Grønland. Vi har brug for dine kompetencer.

Sammen med den ledende oversygeplejerske skal du sikre en synlig og stærk områdeledelse, som har ansvaret for den daglige drift og fortsatte udvikling af Kirurgisk Område Dronning Ingrids Hospital, Nuuk i samspil med hele Det Grønlandske Sundhedsvæsen.

Jobbet

Sammen med den ledende oversygeplejerske varetager du den overordnede ledelse, koordinering og samordning af områdets opgaver. Det inkluderer alle aspekter af udredning, behandling, pleje, udvikling, optimering, prioritering og ressourceallokering. I er i fællesskab ansvarlige for den samlede økonomi og bemandingssituation på Kirurgisk Område – hvor du har særligt fokus på rekruttering og fastholdelse af lægerne.

Som leder kan du forvente en spændende og varierende arbejdsdag i en kompleks organisation. Du får et tæt samarbejde med de andre områdeledelser i Nuuk og landets øvrige regionsledelser. Du samarbejder og sparrer effektivt med de øvrige ledere og kollegaer i hele sundhedsvæsenet.

Kirurgisk Område omfatter de lægelige specialer kirurgi, urologi, ortopædkirurgi, oto-rhino-laryngologi samt gynækologi og obstetrik. Kirurgisk Område har rådgivende funktion for alle regionssygehuse og varetager patientforløb nogenlunde svarende til hovedfunktionsniveau samt visse yderligere funktioner. Ledelsesansvaret omfatter også planlægning og håndtering af specialistrejser indenfor alle kirurgiske specialer/fagområder i hele Grønland.

Kirurgisk Område har ca. 54 sengepladser fordelt på tre sengeafsnit. Hertil kommer ambulatorium, patienthotel, fødegang og patient- samt rejsekoordinering. Samlet er områdeledelsen overordnet ansvarlig for ca. 144 ansatte, heraf ca. 18 læger. Områdeledelsen økonomisk ansvarlig for et årligt budget på knap 112 millioner kr. Som ledende overlæge har du ansvaret for henvisning og kaution til hospitaler i Danmark.

Dit kliniske virke vil være generelt og varieret – indenfor et af områdets specialer/fagområder.

Kvalifikationer

 • Dansk speciallægeautorisation indenfor et af disse specialer: kirurgi, urologi, ortopædkirurgi, oto-rhino-laryngologi eller gynækologi og obstetrik
 • Ledelsesmæssig erfaring og kendskab til Grønland er en fordel, men ikke et krav
 • Fortrolighed med økonomistyring og –planlægning er en fordel

Hvem er du?

 • Som leder er du åbensindet, fleksibel og kommunikerende
 • Du håndterer krydspres og kan prioritere opgaverne bevidst og klogt
 • Du besidder sikkert driftsfokus og resultatorientering
 • Du er visionær og udviklingsorienteret
 • Du er strategisk tænkende, handlekraftig og ansvarsbevidst
 • Du kan skabe fremdrift og udvikling
 • Du kan begå dig i spændingsfeltet mellem politik og faglighed
 • Du har lyst til personaleledelse herunder opmærksomhed på arbejdsmiljø og kompetenceudvikling
 • Der henvises til stillings- og funktionsbeskrivelse (http://www.gjob.dk/Praktiske-forhold/Overenskomster - Stillings- og funktionsbeskrivelser – Ledende Overlæge, Kirurgisk Område DIH)

Hvem er vi? 

Vi er borgernes sundhedstilbud. Respekt, tillid, omsorg og faglighed er Sundhedsvæsenets fælles værdier. Du vil møde dygtige og passionerede kollegaer, som har fokus på det gode patientforløb og får ting til at lykkedes. Læs mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen her:

http://www.gjob.gl/Sundshedsvæsenet/Organisationen

Tiltrædelse 1. september 2019 eller efter aftale. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her:

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster 

Stillingen er som udgangspunkt med formaliseret vagtforpligtigelse, men vagtfrihed kan aftales.

Vejledende lønniveau pr. 1. april 2019 inklusiv tillæg og pension er ca. 105.000 kr. pr. måned.

Herudover enten et antal vagter (ca. 3.400 kr. pr vagt) eller et tillæg på 12.0000 kr. pr mdr.

Ansættelses er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

Som ledende overlæge referer du til cheflægen for Det Grønlandske Sundhedsvæsen.

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning, CV, skema til faglig bedømmelse samt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem linket ”SØG JOBBET”:

http://www.gjob.dk/Sogjob/opfordret-ansogning?VID=201905162 

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger ansættelsesudvalget de ønskede kandidater til faglig bedømmelse. Skema til faglig bedømmelse kan hentes i word-format her:

http://www.gjob.dk/Praktiske-forhold/Overenskomster - Læger - Skema til faglig bedømmelse).

Ansøgningsfrist: 25. maj 2019

Ansættelsessamtaler forventes afholdt medio august.

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Cheflæge Berit Bjerre Handberg på tlf. (+299) 53 07 20 eller på e-mail: BEBH@PEQQIK.GL.

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personaleafdelingen på PERSONALE@PEQQIK.GL. 

Praktisk information

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

 
Postboks 1230
Telefon 000000000
Beliggenhed